Innskytarvalet til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Fjaler vert 11., 12. og 13. mars 2013.

Oversikt generalforsamlinga, og kven som er på val, sjå: https://ifjaler.no/om-oss/styrande-organ

Valnemnda sitt framlegg til innskytarvalet 2013:

Innskytarval

Generalforsamlinga
i Sparebankstiftinga Fjaler

Valdagar:
11., 12. og 13. mars 2013


Medlemer: 2 av medlemene skal veljast for perioden 2013-2016 (4 år)

Varamedlemer: Det skal i tillegg veljast 2 varamedlemer for eitt år.


Det kan kryssast av for opptil 4 kandidatar. Liste med meir enn 4 kryss vert
forkasta. Dei to som får flest røyster, vert valde. Dei to med tredje og fjerde
mest røyster, vert varamedlemer. I tilfelle fleire får like mange røyster,
gjeld prioriteringa valnemnda har gjort på lista nedanfor.

1. Olav Nes, Dale

2. Åsa Stav, Dale

3. Magn-Helge Brattelid, Dale

4. Nils-Inge Yndestad, Guddal

5. Sigbjørn Solheim, Flekke

6. Mari Kyrkjebø, Dale

7. Kenneth Vik, Dale

8. Sølvi Ann Solheim Løkkebø, Dale

130222 Annonse innskytarvalet

Du søkjer ved å bruke knappen Send søknad, og deretter registrere deg som søkjar, før du går vidare i søknadsprosessen.